سامانه مانیتورینگ آفت کش ها


خدمات سامانهثبت سفارش ،واردات و تولید آفت کش ها
ارتباط با سامانه پنجره واحد تجارت
ارتباط با سامانه پنجره واحد کشاورزی
ثبت تولید براساس قواعد مشخص شده
ثبت توزیع،رصد کشوری آفت کش ها
زنجیره توزیع براساس مکان مالکیت
امکان رصد آفت کش براساس بچ و پارت
رصد توزیع با qrcode محصول
ثبت نیاز های کشوری به تفکیک هر استان
ثبت نیاز های سالیانه هر استان به آفتکش ها
ثبت نیاز های فصل
مدیریت واردات و تولید براساس نیاز اعلام شده

آموزش

کاربری
ثبت شرکت
احراز هویت
ترخیص
واردات

اخبار و اطلاعیه